אשפוז פסיכיאטרי וזכויות המתאשפז

אשפוז-פסיכיאטרי-ששש
אשפוז-פסיכיאטרי-ששש
צילום: שטרסטוק

אשפוז פסיכיאטרי בהסכמה או בכפיה נועד לאנשים עם הפרעות או מחלות נפשיות אשר אינם יכולים לשהות בבית. הזכויות והחובות של מתאשפז ביחידה פסיכיאטרית מעוגנות בחוק הטיפול בחולי נפש

אשפוז פסיכיאטרי נועד לאנשים עם הפרעות או מחלות נפשיות אשר אינם יכולים לשהות בבית בשל אחת או יותר מן הסיבות הבאות: הם מסוכנים לעצמם או לאחרים בסביבתם; התנהגותם חסרת שיפוט (למשל אדם  המדגים שפת גוף מביכה או מאיימת); עוצמת הסימפטומים היא גבוהה ודורשת השגחה אינטנסיבית ועוד. אשפוז פסיכיאטרי מתבצע בבתי חולים פסיכיאטרים או במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים.

בארץ ישנן כ- 3,500 מיטות לאשפוז פסיכיאטרי שמתחלקות בין עשרה בתי חולים פסיכיאטרים (8 מהם ממשלתיים ו-2 השייכים לשירותי בריאות כללית) ו –9 מחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים. כשני שלישם מהאשפוזים הינם בהסכמת המאושפזים (אשפוזים מרצון) וכשליש אשפוזים כפויים (לפי החלטת הפסיכיאטר המחוזי או ביהמ"ש).

הפנייה לאשפוז יכולה להיעשות על ידי אחד מן הגורמים הבאים: הפונה עצמו (אשפוז עצמי), הפנייה ממרפאה לבריאות הנפש, רופא המשפחה, פסיכיאטר מחוזי (באשפוז כפוי), או בית המשפט (להסתכלות או אשפוז כפוי). אדם יכול להשתחרר מאשפוז פסיכיאטרי כאשר הוא מעוניין בכך אלא אם כן האשפוז הוא אשפוז כפוי או הפך לכפוי.

הזכויות והחובות של מתאשפז ביחידה פסיכיאטרית מעוגנות בסעיף 35(1) לחוק הטיפול בחולי נפש – כלהלן: קבלתך לאשפוז והטיפול בך בבית החולים מותנים בהסכמתך, אלא אם כן אושפזת בכפיה על פי כל דין, בתוקף צו של בית משפט או בתוקף הוראת אשפוז של הפסיכיאטר המחוזי. כל עוד אתה מאושפז בהסכמתך, כול טיפול, למעט טיפול חירום, יינתן לך רק בהסכמתך. אם תסרב לקבל טיפול רפואי שהמליץ עליו הצוות המטפל, ניתן יהיה לשחררך מן האשפוז או לבקש הוראה לאשפוז כפוי ולטיפול ללא הסכמה. כל עוד אושפזת בהסכמתך, אתה זכאי בכל עת לבקש בכתב לשחררך מן האשפוז ותשוחרר לא יאוחר מארבעים ושמונה שעות.

אם אושפזת בתוקף הוראת אשפוז של פסיכיאטר המחוז, זכותך לערור על כך לפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית, ואתה זכאי לקבל סיוע משפטי בהכנת הערר על ידי לשכת הסיוע המשפטי שפרטיה מצוינים בהודעה התלויה במחלקה וכן ניתן לקבלם מן הצוות המטפל. הייצוג המשפטי הוא ללא תשלום. אם אושפזת בתוקף צו אשפוז של בית משפט, יתקיים דיון תקופתי לפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית אחת לשישה חודשים לפחות. אתה זכאי לסיוע משפטי בחינם. פרטי הסנגוריה הציבורית מצוינים בהודעה התלויה במחלקה וכן תוכל לקבלם מן הצוות המטפל.  

אין להעבירך מבית החולים שבו אתה מאושפז לבית חולים פסיכיאטרי אחר אלא בהסכמתך. במקרה התנגדות  שלך להעברה, אין להעבירך אלא באישור הפסיכיאטר המחוזי. על החלטת פסיכיאטר המחוז ניתן לערור לפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית. אם הנך מאושפז בכפיה, רשאי ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות, בנסיבות מיוחדות ובהתחשב בצרכי האשפוז, להורות על העברתך לבית חולים אחר גם ללא הסכמתך. המטרה העיקרית של אשפוזך היא קבלת טיפול רפואי וזכותך לפי כל דין לקבל טיפול רפואי נאות מבחינת הרמה המקצועית, מבחינת יחסי אנוש ובהתאם לתנאים ולהסדרים הנוהגים מזמן לזמן  במערכת הבריאות בישראל.

במהלך האשפוז זכותך להחזיק בחפצים אישיים במידה סבירה, ללבוש את בגדיך האישיים, הכול לפי מצבך והתנאים הנוהגים בבית החולים. כל עוד מצבך הרפואי מאפשר זאת, זכותך לשמור במהלך האשפוז על קשר טלפוני או על קשר בכתב עם כל אדם וכן לקבל מכתבים סגורים ולקבל אורחים בשעות הביקור. אם מצבך הרפואי מחייב הגבלת זכויות אלה, תישמר זכותך לשלוח מכתבים סגורים לעורך דינך, לאפוטרופוס שלך, לפסיכיאטר המחוזי, לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית וליועץ המשפטי לממשלה וכן  זכותך להיפגש עם עורך דינך בבית החולים.

כל עוד מצבך הרפואי מאפשר זאת, אתה זכאי לחופש תנועה בשטחים הציבוריים בבית החולים; אם אין מצבך הרפואי מאפשר זאת, רשאי רופאך להחליט, כחלק מתכנית הטיפול, על הגבלת התנועה עד לשיפור במצבך; חופשות מחוץ לכותלי בית החולים מהוות חלק מתכנית הטיפול ויאושרו בהתאם לשיקולי הצוות המטפל,  ובמקרה של אשפוז בצו בית משפט – גם באישור הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית. כל מידע שנמסר עליך הוא סודי, הצוות המטפל יעביר מידע אודותיך רק בהסכמתך, אולם במקרים מסוימים ניתן להעביר מידע זה לגורמים המוסמכים על פי דין גם ללא אישורך.

הנך זכאי לקבל מידע אודות מצבך. במקרה  שהרופא המטפל סבור  כי מסירת המידע, כולו או מקצתו, עלול לגרום לנזק חמור לבריאותך הגופנית או הנפשית או לסכן אותך או את זולתך, המידע לא יימסר לך, ובלבד שהדבר אושר על ידי ועדת האתיקה של בית החולים, שבפניה תוכל  להציג עמדתך קודם שתחליט בנושא. עצם קבלתך לאשפוז אינה פוגעת בזכותך לנהל את רכושך. במקרה שמנהל בית החולים סבור כי עקב מצבך אינך מסוגל לנהל את ענייני הרכוש שלך ויש צורך לנקוט פעולה משפטית דחופה כדי  להגן על נכסיך, רשאי הוא לדווח על כך לאפוטרופוס הכללי.

מקור מידע – "אתר משרד הבריאות"
1. "אשפוז בוגרים"
2. "זכויות המתאשפז באשפוז פסיכיאטרי"


להצטרפות לקבוצת הווצאפ MedNews – חדשות רפואה >> לחצו כאן